Søk

IK Bedrift

Vi anbefaler at el-sjekken blir utført av Nord Elektro AS

Nord Elektro AS har den nødvendige kompetansen og har utstyr til termografering. Vi anbefaler derfor at våre kunder tar kontakt med Nord Elektro AS for kontroll av boliger og landbruksbygg. Utbedringene kan du selvfølgelig bestille oss til å gjøre :-)

Nord elektro AS, v/ Kato Nordsveen - 2340 Løten Tlf. 971 96 154

Nyere undersøkelser viser at elektrisitet er årsaken til rundt 31 prosent av brannene i offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Her skal vi ta for oss:

 • Ansvaret virksomheter som eier eller leier offentlige bygg og næringsbygg har for det elektriske anlegget.
 • Kravene som stilles til elektriske anlegg i offentlige bygg og næringsbygg finnes i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Både eier og bruker av bygningen har i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, ansvar for det elektriske anlegget. Den som prosjekterer eller utfører arbeid i anlegg, for eksempel rådgivende ingeniører eller elektroinstallatører, er dessuten ansvarlige for at arbeidet blir utført i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Før et nytt anlegg tas i bruk, og etter hver endring, skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Det må være kvalifiserte elektrofagfolk som utfører arbeidet. Hvem som er kvalifisert reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. 

Avklaring av plikter mellom eier og bruker

Dersom næringsbygget blir leid ut til andre næringsdrivende kan eieren gjennom kontrakt avklare plikter for eieren og brukeren, f.eks. når det gjelder hvem som skal ha det daglige ettersyn. Myndighetene kan velge hvem de vil føre tilsyn med, eier eller bruker, og kan fatte vedtak overfor begge disse. Det vil normalt være kontraktsforhold mellom eier og bruker som avgjør hvem som faktisk betaler for utbedringene.

Brukeren har i alle tilfeller ansvar for å melde fra om feil og mangler ved anlegget til eieren av anlegget, dvs. eieren av bygningen. Dersom brukeren blir oppmerksom på feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv og eiendom, plikter han også å gripe inn og avverge fare. Virksomheter som leier lokaler har også ansvar utover dette, i følge internkontrollforskriften. 

Elsikkerhet og internkontroll i virksomheter

Både for virksomheter som eier og leier lokaler gjelder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler den som er ansvarlig for virksomheten. Med dette menes virksomhetens ledelse/eier.

De fleste virksomhetene vil være uten kompetanse i elektrofagene, og for disse er det gitt følgende føringer når det gjelder etterlevelse av internkontrollplikten:

Det viktigste er å ha gode rutiner for ettersyn av det elektriske anlegget.

I utgangspunktet stilles det ingen krav til kvalifikasjoner til den som utfører visuelt ettersyn.Det må foretas regelmessig vedlikehold av anlegget. Hvor ofte dette bør gjøres er avhengig av bl.a. anleggets alder og belastning. Det må da søkes bistand fra elektrofagfolk.Ved ettersyn bør en basere seg på en sjekkliste. Det anbefales å benytte elektrofagfolk til å utarbeide og gi opplæring i bruk av sjekklisten, slik at denne tilpasses det aktuelle anlegget. For et enkelt anlegg bør imidlertid sjekklisten minst inneholde følgende punkter:

 • ødelagte/knuste/løse deksler, kapslinger (for eksempel stikkontakter, plugger, brytere, lampe, kupler m.m.)
 • kutt- og klemskader i ledninger og kabler
 • misfarging og lukt som kan tyde på varmgang
 • tildekking av varmeavgivende utstyr (varme ovner, TV-apparater etc.)
 • renhold i utstyr og sikringsskap/-bokser (støv)
 •  orden, inkl. riktig merking av kursene, i sikringsskap
 • er sikringene varme å kjenne på?
 • riktig bruk av elektrisk utstyr, slå av når det ikke er i bruk (for eksempel kaffekokere, PC-er, skrivere, kopimaskiner m.m.)
 • det må ikke brukes elektrisk utstyr som er i stykker
 • alle ansatte må gjøres kjent med at de har ansvar for å melde fra om skader og feil ved elektrisk anlegg og utstyr som oppdages i det daglige
 • det må utpekes en person som skal ta imot slike meldinger
 • den personen som tar imot meldinger, må gis i oppgave å registrere skade-/feiltilfellene og sørge for utbedring av dem, eventuelt gi melding til den som har slik myndighet til utbedringer må det kun benyttes elektroinstallatør (eller elektroreparatør hvis det bare gjelder reparasjon av elektrisk utstyr) meldinger og gjennomførte tiltak må registreres og arkiveressamsvarserklæringer må arkiveres systematisk enkelte steder er det påkrevd med spesiell vurdering av risiko. Det gjelder for eksempel anlegg i sykehus, eksplosjonsfarlige områder, hoteller, landbruket og industribedrifter.

Tilsyn med elektriske anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) ved e-verket som virksomheten er tilknyttet, vil føre tilsyn med at HMS-forskriften etterleves, og at det elektriske anlegget oppfyller sikkerhetskravene i forskriftene. Dette tilsynet fritar ikke eier eller bruker (leietaker) fra ansvar. Valg av hvilke anlegg det skal føres tilsyn med skjer etter en risikovurdering.Teksten over er i samsvar med Produkt- og Elektrisitetstilsynet (se www.prodel.no)

Vi har kompetansen

Vi sitter inne med bred kompetanse når det gjelder internkontroll på elektriske anlegg. Vi har fagfolk som kan gi deg gode råd når det gjelder kontroll på ditt el-anlegg. Vi lager raskt og profesjonelt den dokumentasjonen myndighetene forlanger.
Driftes av Styreportalen AS